按部首分类  
一画:     丿           
二画:                                                          
三画:                           广                                                             
四画:                                                                                                        
五画:                                                          
六画:                                                         竹()   
七画:                                                
八画:   齿                           
九画:                      
十画及以上:                   鹿                                   
难检字
按拼音分类
A: a  ai  an  ang  ao 
B: ba  bai  ban  bang  bao  bei  ben  beng  bi  bian  biao  bie  bin  bing  bo  bu 
C: cai  can  cang  cao  ce  cen  ceng  cha  chai  chan  chang  chao  che  chen  cheng  chi  chong  chou  chu  chuai  chuan  chuang  chui  chun  chuo  ci  cong  cou  cu  cuan  cui  cun  cuo 
D: da  dai  dan  dang  dao  de  deng  di  dian  diao  die  ding  diu  dong  dou  du  duan  dui  dun  duo 
E: e  ei  eng  er 
F: fa  fan  fang  fei  fen  feng  fou  fu 
G: ga  gai  gan  gang  gao  ge  gen  geng  gong  gou  gu  gua  guai  guan  guang  gui  gun  ɡun  guo 
H: ha  hai  han  hang  hao  he  hei  hen  heng  ho  hong  hou  hu  hua  huai  huan  huang  hui  hun  huo 
J: ji  jia  jian  jiang  jiao  jie  jin  jing  jiong  jiu  ju  juan  jue  jun 
K: ka  kai  kan  kang  kao  ke  ken  keng  kong  kou  ku  kua  kuai  kuan  kuang  kui  kun  kuo 
L: la  lai  lan  lang  lao  le  lei  leng  li  lian  liang  liao  lie  lin  ling  liu  long  lou  lu  luan  lue  lun  luo  lv 
M: ma  mai  man  mang  mao  mei  men  meng  mi  mian  miao  mie  min  ming  miu  mo  mou  mu 
N: na  nai  nan  nang  nao  ne  nei  ni  nian  niang  niao  nie  ning  niu  nong  nou  nu  nuan  nun  nuo  nv 
O: o  ou 
P: pa  pai  pan  pang  pao  pei  pen  peng  pi  pian  piao  pie  pin  ping  po  pou  pu 
Q: qi  qia  qian  qiang  qiao  qie  qin  qing  qiong  qiu  qu  quan  que  qun 
R: ran  rang  rao  re  ren  ri  rong  rou  ru  ruan  rui  run  ruo 
S: sa  sai  san  sang  sao  se  seng  sha  shai  shan  shang  shao  she  shen  sheng  shi  shou  shu  shua  shuai  shuan  shuang  shui  shun  shuo  si  song  sou  su  suan  sui  sun  suo 
T: ta  tai  tan  tang  tao  te  teng  ti  tian  tiao  tie  ting  tong  tou  tu  tuan  tui  tun  tuo 
W: wa  wai  wan  wang  wei  wen  weng  wo  wu 
X: xi  xia  xian  xiang  xiao  xie  xin  xing  xiong  xiu  xu  xuan  xue  xun 
Y: ya  yan  yang  yao  ye  yi  yin  ying  yinɡ  yong  you  yu  yuan  yue  yun 
Z: za  zai  zan  zang  zao  ze  zei  zen  zeng  zha  zhai  zhan  zhang  zhao  zhe  zhen  zheng  zhi  zhong  zhou  zhu  zhua  zhuai  zhuan  zhuang  zhui  zhun  zhuo  zi  zong  zou  zu  zuan  zui  zun  zuo

当前页:在线字典查询,新华字典查字,电子字典大全,汉语字典在线查询,八九网,字典在线查字,查询汉字的读音、笔划、部首、字义、组词和英文。